เอกสารประกอบการวิพากษ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง
Created by phattita on 9/11/2563 15:08:46


เอกสารประกอบการวิพากษ์ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง​

► ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงภายใต้นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาของไทย  2560-2564
► แบบประเมิน เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงภายใต้นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย
► คำชี้แจง การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงภายใต้นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย พ.ศ.2560-2564
► (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงภายใต้นโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย (ฉบับปรับปรุง)

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating