ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by on 11/11/2563 13:57:35


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความพิเศษ : สถานการณ์ผนและน้ำประเทศไทย
                  โดย รอยล  จิตรดอน
บทความวิจัย : 
► ผลการเปิดแถบบันทึกเสียงแม่สุกรเรียกลูกดูดนมต่อพฤติกรรมและสมรรถภาพในการผลิตของลูกสุกรหย่านมที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง
► ผลของขนาดยอดและความเข้มข้นของเบนซิลอะดีนีนต่อการพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่จากยอดพุดน้ำ
► ผลของการช้สาร NAA ต่อการปักชำแก้วเจ้าจอม
► The Treatment of High Concentration Nitrogen by Phytoremediation Process Using Water Hyacinth (Eichnornia crassipes Mart.Solms.) and Coontail (Ceratophyllum demersum L.)
► รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร
► การศึกษาประสิทธิและผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของเอกสารประกอบการสอนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษานักศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating