รายละเอียดข่าว (สวพ.)

18 รายการคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
Created by phattita on 24/11/2563 14:47:53


"18 รายการคุณภาพสร้างสรรค์สังคม"

ที่รับทุนสนับสนุนผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
จากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)


​ดูผังรายการการออกอากาศ : https://btfp.nbtc.go.th/Newsandactivities/news/1240.aspx

print
rating