ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by phattita on 4/12/2563 10:18:32


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความรับเชิญ : ดิน 4.0 (ตอนที่ 1) ข้อมูลดินและการจัดการ
                    โดย อรรถ  สมร่าง
บทความวิจัย : 
► การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินความรู้สำหรับการเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
► การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง
► ผลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อการงอกและผลผลิตของทานตะวันงอก
► ผลของการเสริมเนื้อในเมล็ดฟักข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของเนื้อไก่
► การศึกษาประสิทธิภาพของใบขี้เหล็กและเนื้อในเมล็ดมะขามในการกำจัดพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะ
► พิษของรากพาหมีต่ออัตราการตายของปลาน้ำจืด  6  ชนิดและผลต่อคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลา

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating