ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by phattita on 4/12/2563 10:28:09


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความวิจัย : 
► การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเลผสมในอัตราส่วนต่างกันในห้องปฏิบัติการ
► การปรับพฤติกรรมผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ  โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกและการชี้แนะ
► การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์
► การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนสำเร็จรูป  วิชาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อการค้า
► ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
► ผลของการพัฒนาสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่งวง
► ผลของการใช้ใบหม่อนแห้งเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองสามสาย
► การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานในชุดดินพัทลุง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating