ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by on 4/12/2563 14:15:36


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความวิจัย : 
► ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ปวช. 1 ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตฒน์
► ผลของอาหารผสมไข่น้ำที่ระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลากระแห
► การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงโดยให้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับการเสริมอาหารช่วงกลางคืนด้วยแมลงบินจากกับดักเครื่องดูดแมลงอัตโนมัติ
► การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงหางหนีบสีดำ Euborellia annulipes (Lucus) ควบคุมเพลี้ยอ่อน Aphis craccivora Koch ในผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้
► ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตหอมแบ่ง
► การศึกษาปริมาณเนยสดและปริมาณลำไยอบแห้งที่มีผลต่อการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑืช็อกโกแลตลำไย
- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating