ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by on 7/12/2563 12:12:07


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความรับเชิญ : อาหารและเกษตร (ไม่) ปลอดภัย : แนวคิดและการจัดการเกษตรอินทรีย์เชิงระบบ
                  โดย บำเพ็ญ  เขียวหวาน.
บทความวิจัย : 
► ประสิทธิภาพของรูปแบบการบำบัดน้ำแบบชีวภาพประยุกต์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)
► การศึกษาคุณลักษณะของชิฟฟอนเค้กที่เติมฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng)
► ผลของการสับตาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60
► ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating