ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by phattita on 7/12/2563 14:33:57


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความวิชาการ : หลักการและค่าการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลสามัญและเครื่องกลเชิงซ้อนสำหรับเครื่องผ่อนแรงทางการเกษตร
                     โดย อติรัฐ  มากสุวรรณ
บทความวิจัย : 
► ผลของสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมเขียวพันธุ์ Cavendish ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
► ผลของ 2,4-D และ TDZ ต่อการชักนำการเกิดแคลลัสและต้นในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
► ประสิทธิภาพของสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri ในการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟตในการบำบัดน้ำเสีย
► ผลของสารสกัดหยาบจากเมล็ดตะเคียนทองต่อการรักษาแผลในปลากัด
► การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating