ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ IVEC Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by phattita on 7/12/2563 15:29:21


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความพิเศษ : นอนไม่หลับ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม
                   โดย โชติมันต์ ชินวรารักษ์

บทความวิชาการ : 
► การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ 5G
► ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ : ต้นแบบของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
► น้ำเสียชุมชน

บทความวิจัย : 
► การประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► อุปกรณ์ Feeder แม่พิมพ์สปริงแบบอัตโนมัติ
► สปันจ์เค้กเนื้อลูกตาลโตนด
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105-2002
► การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่าน ClassStart ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 การบัญชี (ระบบทวิภาคี)
► การพัฒนาตัวถังรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงกึ่งอัตโนมัติ Autokan1
► เครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง
► โต๊ะเลี่ยมกรอบพระไร้ฝุ่นทำงานโดยอัตโนมัติ
► การศึกษาความต้องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating