ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (2561) : วารสารวิชาการ VEINE5 Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
Created by on 8/12/2563 10:55:30


ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (2561) : วารสารวิชาการ VEINE5 Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

บทความพิเศษ : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรถนะ
                  โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร, อ.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
บทความวิจัย : 
► การสร้างระบบสารสนเทศสำหรับการจำหน่ายสินค้าหน้าร้านค้าประชารัฐ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพลู่วิ่งออกกำลังกายในพื้นที่จำกัด
► การออกแบบและสร้างหม้อแปลงโซลิตสเตสเทสล่าโดยการจำลองระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
► การพัฒนาเครื่องบรรจุแป้งมันสำปะหลังขนาด 1,000 กิโลกรัมด้วยระบบ PLC และลำเลียงแป้งบรรจุถุงแบบใบมีดสกรู
► การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบไฮดรอลิกส์
► การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดรูปตัวไอ 2 ย่านคาวมถี่เพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบไมโม
► การสร้างและหาประสิทธิภาพตุ๊กตาเตือนภัย
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร
► การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ของฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ด้วยโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ DocSYS 
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating