ปีที่ 1 ฉบับ 2 (2561) : วารสารวิชาการ VEINE5 Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
Created by phattita on 8/12/2563 11:21:14


ปีที่ 1 ฉบับ 2 (2561) : วารสารวิชาการ VEINE5 Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

บทความพิเศษ : สถานประกอบการกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
                  โดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
บทความวิจัย : 
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผสมน้ำจิ้มปรุงสำเร็จกึ่งอัตโนมัติ
► การสร้าและหาประสิทธิภาพเครื่องรีดแผ่นยางพาราแบบ 12 ลูกกลิ้ง
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเหตุในแนวซ้อมรบ
► การศึกษาผลกระทบของการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการที่มีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
► การออกแบบสร้างชุดสาธิตการโก่งของคาน
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
► การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการจำหน่ายกาแฟ : กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
► ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของผู้ทำบัญชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตแขนกลตรวจจับคัดแยกสีอัตโนมัติ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating