ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ IVEB Journal สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Created by on 9/12/2563 10:46:09


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความพิเศษ : การอาชีวศึกษากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

บทความวิจัย : 
► แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
► รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
► The Model of Buddhist Studies Based-on Trisika Via Cloud ComputingLearning Management System to Develop Buddhism-Critical Thinking
► การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียน ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช
► การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน สำาหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท ซันร้อยแปด จำากัด สาขาบางน้ำาเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
► เครื่องตรวจสอบหัวพิมพ์ 24 เข็ม
► เครื่องโปรแกรมเวลาสำาหรับการรดน้ำาต้นไม้
► การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการซ่อมบำารุงรักษาภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศภายในอาคารและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
► ผลของเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating