ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ IVEB Journal สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Created by phattita on 9/12/2563 11:12:21


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความพิเศษ : ICT in English Classroom
                  โดย Supanee Sengsri, Marady Phoeun
บทความวิจัย : 
► การผลติและสมบัติของแผ่นฝ้าเพดาน (T-BAR) ที่ทำจากส่วนยอดของต้นสบู่ดำ
► การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สากัจฉาระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนสภาพแวดล้อม คลาวด์แอดดูเคชั่น รายวิชาวิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธรุกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย ยู.พี.พี. อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
► การศึกษาเจตคติต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โทรลดีไซด์ จำกัด
► การออกแบบชุดทดลองคัดแยกสีอัตโนมัติบนระบบสายพานลำเลียงโดยโมดลูแยกสีอาดูโน
► การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2558 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
► การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจบ้านก่อนรับโอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
► การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธรุกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย
► การศึกษาความเพียงพอความขาดแคลนและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
► ผลกระทบที่เกิดจากการรับชมเนื้อหาพฤตกิรรมความรุนแรงผ่านวีดีโอเกมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating