ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ IVEB Journal สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Created by phattita on 9/12/2563 11:19:20


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความพิเศษ : ICT in Nigerian Educational System: Challenges and The Way Forward
                  โดย Supanee Sengsri, Augustine Agbi
บทความวิจัย : 
► กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
► การสร้างชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุม การเคลื่อนที่ของบอลสกรู
► สัมฤทธิผลการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มสัมฤทธิ์ ในรายวิชาเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
► การศึกษาการพัฒนาการนำเสนองานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
► การพัฒนาโครงหลังคาปรับระดับ
► การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล ด้วยเทคนิคเดลฟาย
► การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพนักสื่อสารมวลชน ดิจิทัลด้วยเทคนิคเดลฟาย
► เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมการสอนสำนวนไทย สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
► ผลการใช้บทเรียนแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมการเรียนเรื่องวิทยาการ คำนวณกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน พรหมพิรามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
► การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการ ICCSEE รายวิชา ง20222 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating