ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ IVEB Journal สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Created by phattita on 9/12/2563 11:26:02


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความพิเศษ : บทบาทของ สอศ. ภายใต้ร่มเงาของกระทรวงใหม่จะยังเป็นพลังที่สำคัญในการ
                   “สร้างชาติ” ได้อีกต่อไปหรือไม่
  โดย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

                  : MIAP กับการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา​   โดย ขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ

บทความวิจัย : 
► กลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
► การพัฒนาระบบนิเทศนักศึกษาฝึกงานออนไลน์ สำหรับครูนิเทศก์บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์เอ็ดดูเคชั่น (G-Suite for Education)
► การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
► การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การควบคุมเซอร์โวนิวเมติกส์ ด้วย PLC
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออก ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท โกลไฟน์ เมนูแฟคเจอร์เรอส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
► ระบบติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ นักศึกษาแบบออนไลน์
► การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การให้บริการหลังการขายสำหรับบ้านพักอาศัย
► การตัดสินใจซื้อข้าวออร์แกนิค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
► การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ MIAP รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
► โมชันอินโฟกราฟิกระบบการรับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating