ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Created by on 16/2/2564 11:21:04


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บทความพิเศษ : การเขียนหนังสือ ตำราวิชาการ : เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์
                   
โดย อำนาจ  ทองแสน
บทความวิจัย : 
► Influence of Bagasse Ash as Fine Aggregate on the Property of Cellular Concrete
► อิทธิพลของเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้าต่อการเกิดความร้ินและการหดตัว
► Soil Fertility Capability Classification for Growing Cassava at Different Rainfall
► การศึกษาความพึงพอใจต่อมือกลแขนกลเพื่อคนพิการสั่งงานด้วยเสียง
► การพัฒนาอิฐบล็อกประสานรับน้ำหนักจากดินเหนียวในท้องถิ่นผสมเถ้าชานอ้อยและเถ้าลอย
► การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ระบบ GFMIS สถานศึกษารัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
► ชุดโหลดชิ้นงานเข้าระบบอัตโนมัติ
► การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพในการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
► การศึกษาองค์ประกอบการประเมินของครูพี่เลี้ยง สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม
► คุณบักษณะพนักงานบัญชีตามความต้องการของสำนักงานจัดทำบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
► ความตระหนักและการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป้นนักบัญชีที่มีทักษะเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาผู้สอนและผู้เรียนแผนกวิชาการบัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
► การศึกษาความพึงพอใจของเครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุก
► การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการ
► การศึกษาและออกแบบศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
► รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนังงานวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสักสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว
► การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating