ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 2/3/2564 9:47:35


ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร "อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ" นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดย สุเทพ  แก่งสันเทียะ
- -
บทความวิชาการ : แนวทางยกระดับคุณภาพช่างอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  โดย สมพร  ปานดำ

บทความวิจัย : 
► การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมสการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
► ปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
► การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ : กรณีศึกษาท่าเรือภูเก็ต
► การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2562
► การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพลทชิ้นส่วนประกอบคอยล์
► การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบันฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
► การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าวสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสำหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา
► ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
► การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
► แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทะิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงโรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราช บีช รีสอร์ท พัทยา
► การสร้างและหาสมรรถนะการใช้งานอุปกร์ตัดขั้วผลสับปะรด
► การสร้างและหาค่าความเร็บในการปอกเปลือกทุเรียนของอุปกรณ์สำหรับปอกเปลือกทุเรียนแบบ Knock Down

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating