ขยายเวลายื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม"
Created by phattita on 17/3/2564 9:35:16


สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา #เปิดขยายเวลา ยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ พื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ ชุมชนหรือนำไปจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุน

- เป็นบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ดำเนินการในนามสถานศึกษาที่สังกัด

โดยผู้กรอกและส่งข้อมูลให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แบบเสนอขอรับทุน ได้ที่ https://bit.ly/30BpVnC 
2. กรอกข้อมูลการขอรับทุน ได้ที่ http://gg.gg/Proposal_Form
3. แนบแบบเสนอขอรับทุนฯ ตามข้อ 1. ผ่านระบบตามข้อ 2. ในนามสถานศึกษาโดยรวมแบบเสนอขอรับทุนทุกผลงานให้เป็นไฟล์ .pdf แนบมาเพียงไฟล์เดียว และแนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดได้ที่https://bit.ly/30BpVnC
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2359295 (อ.เรวัฒน์)
e-mail : drrewatt2010@gmail.com

 

 

print
rating