โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564
Created by on 19/3/2564 11:01:55


โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564


เอกสารข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประกอบด้วย

  • แผนการดำเนินงานจัดการประกวดฯ 
  • คู่มือการประกวดฯ : 
  • ข้อกำหนด เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ปี 2564 
  • คู่มือการเขียนรายงาน
  • (ร่าง)กำหนดการประกวดฯ 
  • จำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศจ. สู่ ระดับภาค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


 

print
rating