ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ IVEC Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by phattita on 24/3/2564 15:24:30


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิชาการ : 
► 
การศึกษาในยุค Thailand 4.0
► แนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของคนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
► วิจัยกับการพัฒนาอาชีวศึกษา

บทความวิจัย : 
► การพัฒนาการสอนโดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
► การสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องกัดซีเอ็นซี แบบพาราแรล คิเนเมติก
► การทำยาหม่องครีมจากสารสกัดจากเมล็ดลำไย
► การศึกษาระดับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ดดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
► การพัฒนาสิ่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
► การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียเพื่อการนำเสนอในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการสำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
► การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาวงจรไอซี และการประยุกต์ใช้งานเรื่องวารสารแสดงผลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating