ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ IVEC Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by phattita on 24/3/2564 15:42:36


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิชาการ : การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
                  โดย กรัณย์พล  วิวรรธมงคล
บทความวิจัย : 
► การสร้างแม่พิมพ์พลาสติดแบบ 3 Plate กล่องอเนกประสงค์
► การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท วิชาเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนภาพสามมิติของนักศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
► ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคในภาคตะวันออก
► การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนปากแพรก
► การสร้างและหาประสิทธิภาพนาฬิกาจิ๋วเฟือง
► การสร้างและหาประสิทธฺภาพโถรองนั่งสำหรับคนน้ำหนักตัวเกิน
► การพัฒนาเครื่องน้ำข้าวกล้องหอมมะลิงอกเสริมถั่วเหลือง
► การพัฒนาชุดสื่อเครื่องรับโทรทัศน์แอลอีดี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกซ์
► ศึกษาภาพลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating