ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ IVEC Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by on 24/3/2564 16:13:03


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ IVEB Journal
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

บทความวิชาการ : 
► 
การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม : รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
► ระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 

บทความวิจัย : 
► อิทธิพลของกระแสไฟเชื่อมในการเชื่อมมิกต่อสมบัติรอยต่อสมบัติรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 กับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430
► การศึกษาปัจจัยเบื้องต้นในการสร้างเครื่องปอกเปลือกกระเทียมอย่างง่าย
► การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิดใต้ท้องรถยนต์
► การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
► การพัฒนาชุดการสอน วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 (3104-2002) ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลานิลหยองเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิล
► การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชากการบัญชีชั้นกลาง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาวิชาทางการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
► การมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating