ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ VE-irj Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5
Created by phattita on 24/3/2564 16:20:43


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ VE-irj Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5

บทความพิเศษ : คุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
                  โดย ศักดิ์  กองสุวรรณ
บทความวิจัย : 
► อิทธิพลของขนาดเม็ดโฟมโพลีสไตรีนต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา
► หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านคลื่นวิทยุ 2.4 GHz
► การพัฒนาระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบผสมผสาน 
► เครื่องวัดระดับการตั้งเสาไฟฟ้า
► การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานซีเมนต์ที่ทำจากลูกรัง กรวด และหินคลุก
► ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
► การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แนนนำตนเอง
► การออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนหัตการหน่วยหัตการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ
► การอำนวยความสะดวกในบริบทการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
► หุ่นยนต์ปลูกข้าวแห้ง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating