ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ IVEC JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by phattita on 30/3/2564 9:24:21


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิชาการ : 
► แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาอาชีวศึกษาไทย
► การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
► ไมโครเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย

บทความวิจัย : 
► การศึกษาสมบัติของกระดาษในตะไคร้ผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิด
► การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชื้นงานพาร์ทแลนส์และท็อปเลนส์ใช้สำหรับประกอบเป็นแอลอีดีแฟลชไลท์
► การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานบุคลากรและจัดการกำลังคนทดแทนการขาดงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
► การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางบัญชีโดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ วิธี STAD ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
► การสร้างแผ่นรองรองเท้าจากผลิตภัณฑ์ยางพารา
► การหาประสิทธฺภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีเบื้อต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
► การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของอริกาโนในซอสมะละกอสำหรับผัด

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating