ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ IVEC JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by on 30/3/2564 10:14:40


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิจัย : 
► การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิคสาธิต เรื่องวงจรมัลติไวเบรเตอร์ รายวิชาวงจรพัลล์และสวิตชิ่ง
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเบาะแจ้งเตือนการมีไข้
► การทดลองสภาวะการทำงานของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิวัคซีนยา
► การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบลูปปิดด้วยวงจรออปแอมป์
► การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ด้ามจับไฟฉาย แอลอีดี แฮนด์ เฮล เวิร์ค แล็ม
► การหาประสิทธภาพแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ สำหรับงานแม่บ้านโรงแรมในส่วนการทำความสะอาดห้องพัก สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตและฝึกปฏิบัติ วงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i 
► การพัฒนาขนมจีนแลาสลาดเสริมพริกแกง
► ผลิตภัณฑ์ป๊อบไรซ่อมกรอบเริมแคลเซียมจากคางกุ้ง
► การพัฒนาผลติภัณฑ์ชาดาอกขี้เหล็กผสมดอกเก๊กฮวยพร้อมชง
- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating