ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ VE-irj Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5
Created by phattita on 30/3/2564 12:04:13


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ VE-irj Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5

บทความพิเศษ : การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะของช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาไทยในยุคดิสรัปชั่น
                  โดย สมพร  ปานดำ
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ ระบบอัตโนมัติ
► การพัฒนาแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยพืช
► ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
► การศึกษาความพึงพอใจไม้เท้าของผู้สูงวัยแจ้งเตือนผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น
► การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาพถ่ายดาวเทียม
► การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมและการติดตามและประเมินผลทักษะในศตวรรษที่ 21
► ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
► ความกระตือรือร้นในการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดหนองบัวลำภู
► ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
► การพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกากมะพร้าว
► การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
► การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรมศึกษา
► สภาพปัญหาและความต้องการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาา นครราชสีมา เขต 1
► แนวทางการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนสาขาเลขานุการวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
► แบบจำลองแนวคิดและข้อเสนอแนะเบื้องต้น : พื้นที่ให้บริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจ แสดงพฤติกรรมในบริบทของร้านกาแฟ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating