ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ CSNP JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 30/3/2564 13:51:25


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ CSNP JOURNAL
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : อาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ภายใต้ "โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา สู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม"
                  โดย ธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาชุดควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
► การพัฒนาชุดการสอนสะเต็มศึกษา โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (5E) วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัมฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
► การพัฒนาเสาน้ำเหลือผู้ป่วยระยะพักฟื้น
► การพัฒนารูปแบบการจัดการสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
► อิทธิพลของกระบวนการเชื่อต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของแนวเชื่อมพอกผิวแข็ง
- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating