ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ JVIA Journal สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by phattita on 30/3/2564 14:02:51


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความรับเชิญ : เกษตรกรรมใน 20 ปีข้างหน้า
                     โดย รอยล  จิตรดอน
บทความวิจัย : 
► ผลการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องขันตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบจมน้ำ สำหรับนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
► สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อและวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
► การประยุกต์การวิเคราะห์อินทรีย์วัตถุด้วยวิธี Wet Oxidation อย่างง่ายเพื่อใช้ในภาคสนาม
► The Comparative Study of Mathematical Models and Chlotophyll Retention in The Drying of Green Peas
- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating