ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (2561) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by on 30/3/2564 15:50:48


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : หลักการสร้างเครื่องมือการวิจัยในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ
                  โดย รศ.ดร.สุขแก้ว  คำสอน
บทความวิจัย : 
► การออกแบบที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
► การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
► การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานในการเลือกใช้เค้าโครงเว็บไซต์สำเร็จรูป
► การสร้าและหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์
► ชุดปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนเปิดดอกของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
► กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีน้ำแร่สูตรตะไคร้มะนาว
► การศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงานโรงแรม
► การศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของผู้ปฎิบัติงานสาขาการโรงแรม : กรณีศึกษา โรงแรม โคโม เมโทรโฟลิแทน กรุงเทพ
► การศึกคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฎิบัติการในบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating