กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กบ.)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(1) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ การเงินและงบประมาณ อาคาร สถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ

(2) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ฝึกอบรมและพัฒนางานสถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศการวิจัย

(3) วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวมของสำนัก หน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม หรือ กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ

(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย