กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา


3. กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

                (1) วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์ องค์ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทาง องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ค่าใช้จ่าย ดัชนีชี้วัด การจัดทรัพยากร สื่อ การพัฒนาความร่วมมือ การตลาด การวิจัยอย่างง่าย วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

                (2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

                (3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่ายวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา

                (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย