กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์


2. กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

                (1) วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมแนวทางการจัดอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นต้นแบบและรูปแบบที่เหมาะสมหรือประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา การวางแผนการผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคเศรษฐกิจของประเทศ

                (2) จัด รวบรวม องค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

                (3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา

                (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย