กลุ่มวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


5. กลุ่มวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

                (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทุนทางปัญญา และการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา การพัฒนาพลังงานทดแทน การสื่อสาร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจ การตลาด นำไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ

                (2) จัดทำสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและทุนทางปัญญารูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดรวบรวมองค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

                (3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานในความรับผิดชอบ

                (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย