กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา


4. กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

                (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา และโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักประดิษฐ์เพื่อมุ่งผลสู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและกำลังคนด้านวิชาชีพให้กับตลาดแรงงานของประเทศ

                (2) จัดทำสารสนเทศทางวิชาชีพและข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา พร้อมทั้งจัดรวบรวมองค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ

                (3) เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานในความรับผิดชอบ

                (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย