ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ดร.มงคลชัย สมอุดร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการระดับสูง - ระดับ 9)
วัน เดือน ปีเกิด
3 ตุลาคม 2508
ภูมิลำเนา
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Doctor of Philosophy (Vocational Education เน้นทาง Agricultural Education) 
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Dip. in Aquaculture ราชอาณาจักรสเปน
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการศึกษา
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่6 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การรับราชการ                               

  • เคยรับราชการตำแหน่งอาจารย์ นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา มากว่า 10 ปี
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (ผู้อำนวยการ อำนวยการระดับสูง - ระดับ 9)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         กระทรวงศึกษาธิการ