ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1.       การสร้างศักยภาพและความสามารถการวิจัยและพัฒนา

2.       การส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.       การยกระดับมาตรฐานและปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.       การพัฒนาระบบบริหารและเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

5.       การพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษา เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การจัดการองค์ความรู้