วิสัยทัศน์
     สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน บริหารและจัดการเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในการเพิ่มศักยภาพ การผลิตกำลังคนและบริการชุมชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การจัดการองค์ความรู้