กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มวิจัย พัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทุนทางปัญญา และการพัฒนาต้นแบบและต่อยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา การพัฒนาพลังงานทดแทน การสื่อสาร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ธุรกิจ การตลาด นำไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่าย รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ
  2. จัดทำสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและทุนทางปัญญารูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดรวบรวมองค์ความรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือ แนวทางหรือสื่อประเภทอื่นๆ ในการให้บริการและเผยแพร่สู่สาธารณะ
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายและพัฒนาเครือข่าย ทั้งด้านบริหารและการจัดการงานในความรับผิดชอบ
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย