ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบริหารหรือจัดการทั่วไป งานสารบรรณ ธุรการ การเงินและงบประมาณ อาคาร สถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ พิมพ์เอกสารราชการและวิชาการ
  2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ฝึกอบรมและพัฒนางานสถิติข้อมูล และระบบเครือข่ายสารสนเทศการวิจัย
  3. วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและหรือปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในภาพรวมของสำนัก หน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่ม หรือ กลุ่มงานใดเป็นการเฉพาะ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

footer

 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 0-2510-9552, 0-251-9553, 0-2510-9554, 0-2510-1190  โทรสาร: 0-2510-9553-4 ต่อ 170
 Website: 
http://ver.vec.go.th E-mail:samnakwijai@hotmail.com Webmaster: ict.ver@gmail.com