วิสัยทัศน์และภารกิจ

บทบาทภาระหน้าที่
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลบังคับใช้ทำให้กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานภายในเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 4/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และภายใต้การปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายใน สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาจึงได้มีการปรับปรุงภารกิจ บาทบาท และภาระหน้าที่ดังนี้ 
     1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
     2.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
     3.ส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
     4.รวบรวมการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำสารสนเทศงานวิจัยอาชีวศึกษา 
     5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
แบ่งงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
     1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
     2. กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     3. กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา 
     4. กลุ่มวิจัยส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา 
     5. กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา