การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Created by phattita on 2/9/2563 11:53:46 


เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ที่ ศธ 0607/0066 ลว. 5 เมษายน 2564)

ประกาศข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

► หนังสือ สวพ. แจ้งสถานศึกษา ที่ ศธ 0607/0127 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

► ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

เอกสารแบบฟอร์มรายงาน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, แบบรับรองฯ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนการตลาด, แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบฯ)
    *เมื่อเข้า Google Drive ให้ คลิกขวา ที่ไฟล์แล้วเลือก ดาวน์โหลด

► โปรแกรมประมวลผล 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (Update : 4 พฤศจิกายน 2563) 

 

print
rating