ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ IVEC JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Created by on 30/3/2564 11:04:15


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ IVEC Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

บทความวิจัย : 
► โหลดอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันแรงดันเกินแบบสเวลล์
► เครื่องแช่อิ่มผลไม้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง
► การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนด้วยตนเองสำหรับพนักงานส่วนหน้าในงานโรงแรมและธุรกิจบริการ
► แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
► การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการฐานข้อมูลระบบคลังจัดเก็บวัสดุและอุปกร์กรณีศึกษา : บริษัทฟิวชั่น ดีไซน์ เดคคอเรท จำกัด
► ผลการใช้ Google Classroom รายวิชาวิเคราะห์รายงานทางการเงินสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบันฑิต สาขาวิชาการบัญชี
► การพัฒนาชุดทดลองวงจรมัลติมิเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
► การพัฒนาชุดการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง วงจรไฟกระพริบ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
► การพัฒนาเครื่องอบรังไข่จิ้งหรีดสำหรับการเพาะเลี้ยงแบบอนุรักษ์พลังงาน
► เครื่องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังแบบหลายบุคคล 

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating