ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (2563): วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by phattita on 30/3/2564 16:00:16


ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (2563) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความปริทรรศน์ : 
► การพัฒนาการจัดการศึกษาเทคนิค อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อความยั่งยืนในเคนย่า |
 โดย จารุวรรณ  กะวิเศษ
► การวิจัยเส้นทางนวัตกรรมการศึกษาและการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นสูงในยุคใหม่ | โดย จีรพัส  บทมาตย์

บทความวิจัย : 
► การประยุกต์ใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับวิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505
► การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน
► การประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา
► การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานและเทคโนโลยีเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
► การสอนเสริมรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการตลาด ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom
► แบบจำลองการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
► การพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
► เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ
► รูปแบบการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง
► Influence of Diethyl Ether-Coconut Biodiesel Blended Fuel on Performance of a Small Diesel Engine
- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating