ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ JVIA JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
Created by phattita on 26/4/2564 15:20:42


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) : วารสารวิชาการ JVIA Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

บทความวิชาการ : การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO
                     โดย สิริสุดา  หนูพิมทอง, ฆริกา คันธา และ วิสาขา ภู่จินดา
บทความวิจัย : 
► การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นส่วนผสมในอาหารลูกปลาหมอไทยชุมพร 1
► ประสิทธิภาพของรูปแบบอุปกรณ์การให้อากาศ (Diffuser) ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตของกุ้งขาว (Penaeus vannamei)
► การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินชั้นศักยภาพทางการเกษตรของที่ดินในจังหวัดนครนายก
► ผลการใช้ผักแขยงผง (Limnophila aromatica Merr.) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตสุกรอนุบาล
► ประสิทธิภาพระบบน้ำหมุนเวียนในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)

บทความรับเชิญ : New Normal ชิวิตวิถีใหม่และโอกาสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                     โดย วิจารย์ สิมาฉายา

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating