โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL : Research-Based Learning) เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา COVID-19 สำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฏิบัติงาน
Created by phattita on 11/6/2564 9:24:49


นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL : Research-Based Learning) เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา COVID-19 สำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาปฏิบัติงาน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมทั้ง on-site และ online จำนวนกว่า 250 คน ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้จัดให้มี พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเครือข่าย โดยมี นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมลงนามในพิธี ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

print
rating