ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 18/6/2564 10:58:11


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสู่อาชีวศึกษาฐานความรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดย ณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา)
- -
บทความวิชาการ : การจัดการอาชีวศึกษาที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  โดย สมพร  ปานดำ

บทความวิจัย : 
► สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนนม เขต 2
► สภาพแวดล้อมและพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของวิถึชีวิตชุมชนหัตถกรรมทอผ้า จังหวัดสุรินทร์
► ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้การสือเสาะ 7E เป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
► การสร้างและหาสมรรถนะรถเข็นไฟฟ้าปรับ นั่ง นอน ยื่น สำหรับผู้ป่วยพักฟื้น
► แนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
► การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้นอกเวลาเรื่องการออกแบบป้ายภายในวัด กรณีศึกษา วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
► การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
► ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
► ความคาดหวังต่อธุรกิจออนไลน์ของผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normall)
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอกสายเคเบิลขนาด 185 ตร.มม. แบบโยก 10-45 องศา
► ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุในจังหวัดสงขลา 

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating