การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสู่อาชีวศึกษาฐานความรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Created by on 18/6/2564 13:38:44


บทความพิเศษ : การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสู่อาชีวศึกษาฐานความรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
โดย ณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา)
- -

การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยเป็นการแสวงหาองค์ความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ ผลที่เกิดจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ การตัดสินใจทางการบริหารและการกำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา รวมทั้งวิจัยยังเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครู คณาจารย์ และผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการประกอบอาชี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งจันและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

>> อ่านเพิ่มเติม <<

print
rating