ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Created by phattita on 30/6/2564 10:27:13


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บทความพิเศษ : ผู้ประกอบการนวัตกรรมในโลกยุคคปกติใหม่
                   
โดย สมพร  ปานดำ

บทความวิชาการ : การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 | โดย มงคล  แก้วรอด

บทความวิจัย : 
► การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมด้วยวิธีฝูงผึ้ง สำหรับการควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ ของระบบไฟฟ้ากำลังที่เชื่อมต่อกันแบบสามพื้นที่ กับตัวเก็บสะสมพลังงานเชิงตัวเก็บประจุ
► อิทธิพลของเศษแก้วที่ใช้เป็นมวลรวมละเอียดบางส่วนต่อคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก
► เครื่องล้างแผงโซล่าเซลล์ผ่าน Application
► ผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากผงเปลือกมังคุดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุด
► การเพิ่มผลิตภาพการจัดการขนถ่ายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ.บี.ซี จำกัด
► การออกแบบปรับปรุงเครื่องอุ่นน้ำป้อนแบบแผ่น สำหรับเครื่องล้างขวด
► การพัฒนานวัตกรรมถังขยะสะสมคะแนนด้วย Excel VBA
► การศึกษาระดับความเป็นดิจิทัลของสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
► การออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ
► อุปกรณ์ควบคุมการทำงานมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น
► การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
► การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Classroom เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ในอาหาร เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
► อิทธิพลของเม็ดดินเหนียวขยายตัวเบาต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่มีความสามารถเทได้สูง
► ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating