อบรมออนไลน์ "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจผู้ให้ทุน"
Created by on 2/7/2564 13:05:38


การอบรมออนไลน์หัวข้อ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน"

ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักวิจัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินโครงการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษานอกจากจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงความสำเร็จในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแล้ว องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษายังมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ตลอดจนการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลาการ และนักวิจัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลติผลงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้กำหนดกลไกในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยอาชีวศึกษา ในรูปแบบโครงการเตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 


วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานและกรอบการพิจารณาของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 2. พัฒนาการเชียนงานวิจัยอาชีวศึกษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการวิจัยอาชีวศึกษา ให้มีทักษะ องค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม : เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน

 • การเลือกหัวข้อวิจัย
 • การกำหนดปัญหาการวิจัย การเขียนที่มาและความสำคัญ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
 • การทบทวนวรรณกรรม
 • การดำเนินกระบวนการวิจัย
 • การจัดทำแผนการดำเนินโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
 • การวิพากษ์ตัวอย่างข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร
 • ข้าราชการครู
 • บุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิชาการ
 • บุคลากรในสังกัด สอศ.
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

คณะวิทยากร

 • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 


กำหนดการอบรม : > Download <

เอกสารประกอบการอบรม : > Download <


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. 0-2510-9554 ต่อ 142

print
rating