สวพ. รับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม งวดที่ 2
Created by phattita on 7/7/2564 14:51:39

 


สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" งวดที่ 2 กองทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ ชุมชนหรือนำไปจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ

หมายเหตุ : ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากโครงการนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุน

- เป็นบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ดำเนินการในนามสถานศึกษาที่สังกัด

โดยผู้กรอกและส่งข้อมูลให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แบบเสนอขอรับทุน ได้ที่ https://bit.ly/30BpVnC
2. กรอกข้อมูลการขอรับทุน ได้ที่  https://bit.ly/3dIaWPF
3. แนบแบบเสนอขอรับทุนฯ ตามข้อ 1. ผ่านระบบตามข้อ 2. ในนามสถานศึกษาโดยรวมแบบเสนอขอรับทุนทุกผลงานให้เป็นไฟล์ .pdf แนบมาเพียงไฟล์เดียว และแนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดได้ที่https://bit.ly/3whvXHa


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2359295 (อ.เรวัฒน์)
e-mail : drrewatt2010@gmail.com

print
rating